Hướng dẫn tạo nhanh hiệu ứng màu nước trong Photoshop với Action

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu và khám phá cách tạo ra một hiệu ứng màu nước tuyệt vời. Tôi sẽ lý giải tổng thể mọi thứ cụ thể về cách tạo ra nó, ngay cả những người lần đầu làm quen với Photoshop. Hiệu ứng hiển thị ở trên là một trong những hiệu ứng mà tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra trong hướng dẫn này. Nếu bạn muốn tạo hiệu ứng màu nước nâng cao hơn hiển thị bên dưới, chỉ cần một cú nhấp vào và trong một vài phút, sau đó kiểm tra action của tôi trên Photoshop TechnicalArt 2.

Nguyên liệu cần có

Để tạo như phong cách thiết kế trên, bạn sẽ cần chuẩn bị sẵn sàng những nguồn tài nguyên sau :

1. Hãy bắt đầu nào

Trước tiên, mở ảnh mà bạn muốn thực hiện. Để mở ảnh, đi tới File > Open, chọn ảnh của bạn và click Open. Bây giờ, trước khi bắt đầu, chỉ cần kiểm tra vài điều sau:

  1. Ảnh của bạn nên sử dụng chế độ màu RGB Color8 Bits/Channel. Để kiểm tra việc này, đi tới Image > Mode.
  2. Để có kết quả tốt nhất, kích thước ảnh của bạn nên là 2000–4000 px wide/high. Để kiểm tra điều này, đi tới Image > Image Size.
  3. Ảnh của bạn nên ở trên Background layer. Nếu chưa, bạn đi tới Layer > New > Background from Layer.

Checking image size and modeChecking image size and modeChecking image size and mode

2. Cách tạo các Brush

Bước 1

Trong phần này, chúng ta sẽ tạo năm cọ màu nước mà chúng ta sẽ cần. Bạn có thể tải về các texture đính kèm và làm theo hoặc tìm hiểu bài hướng dẫn của Ivan về cách tạo texture màu nước theo cách của bạn hoặc tải TechnicalArt 2 Photoshop Action của tôi và hơn 60 cọ màu nước và độ phân giải chất lượng cao (trong trường hợp này, bạn có thể bỏ qua phần này).

Bước 2

Nếu bạn đã làm theo tùy chọn đầu tiên và đã tải về texture, sau đó hãy mở texture đầu tiên scan trên Photoshop. Đi tơi Edit > Define Brush để xác định texture này như một cây cọ và đặt tên là Temp_Brush_1.

Defining brushDefining brushDefining brush

Bước 3

Mở texture thứ hai, đi tới Edit > Define Brush để xác định texture này là một cây cọ và đặt tên là Temp_Brush_2.

Defining brushDefining brushDefining brush

Bước 4

Bây giờ mở texture thứ ba, đi tới Edit > Define Brush xác định texture là một cây cọ và đặt tên Temp_Brush_3.

Defining brushDefining brushDefining brush

Bước 5

Bây giờ, mở tiếp texture thứ tư, đi tới Edit > Define Brush để định nghĩa texture là một cây cọ và đặt tên Temp_Brush_4.

Defining brushDefining brushDefining brush

Bước 6

Bây giờ mở texture cuối cùng, đi tới Edit > Define Brush để định nghĩa texture là một cây cọ và đặt tên Temp_Brush_5.

Defining brushDefining brushDefining brush

Bước 7

Bây giờ, chúng ta đã định nghĩa các cây cọ của chúng ta. Chúng ta cần điều chỉnh các cài đặt và định nghĩa của chúng một lần nữa như cọ mới. Nhấn B trên bàn phím, Right-click vào chỗ bất kỳ trên khung và chọn cọ Temp_Brush_1 và nhấn Enter. Sau đó đi tới Window > Brush và cửa sổ Brush, sử dụng các cài đặt bên dưới:

Adjusting brush settingsAdjusting brush settingsAdjusting brush settings

Bước 8

Để định nghĩa cọ này với các cài đặt mới như là một cọ mới, click vào biểu tượng ở phía trên ở góc phải phía dưới của bảng điều khiển Brush và đặt tên Watercolor_Brush_1.

Defining new brushDefining new brushDefining new brush

Bước 9

Bây giờ, nhấn B trên bàn phím, Right-click vào vị trí bất kỳ, chọn cọ Temp_Brush 2 và nhấn Enter. Sau đó đi tới Window > Brush và trong cửa sổ Brush sử dụng theo các cài đặt bên dưới:

Adjusting brush settingsAdjusting brush settingsAdjusting brush settings

Bước 10

Để định nghĩa cọ này với các thiết lập mới như là một cọ mới, click vào biểu tượng bên phải phía trên dưới góc phải bên dưới của bảng điều khiển Brush và đặt tên Watercolor_Brush_2.

Defining new brushDefining new brushDefining new brush

Bước 11

Bây giờ nhấn B trên bàn phím, Right-click vào vị trí bất kỳ trên khung và chọn cọ Temp_Brush_3 và nhấn Enter. Sau đó đi tới Window > Brush và trên cửa sổ Brush sử dụng các cài đặt bên dưới:

Adjusting brush settingsAdjusting brush settingsAdjusting brush settings

Bước 12

Để định nghĩa cọ này với các cài đặt mới như là một cọ mới, click vào biểu tượng phía trên dưới góc phải của bảng điều khiển Brush và đặt tên Watercolor_Brush_3.

Defining new brushDefining new brushDefining new brush

Bước 13

Bây giờ nhấn B trên bàn phím, Right-click vào chỗ bất kỳ trên khung, chọn cọ Temp_Brush_4 và nhấn Enter. Sau đó đi tới Window > Brush và trên cửa sổ Brush sử dụng các cài đặt bên dưới:

Adjusting brush settingsAdjusting brush settingsAdjusting brush settings

Bước 14

Để định nghĩa cọ này với các cài đặt mới như là một cọ mới, click vào biểu tượng ở trên dưới góc phải của bảng điều khiển Brush và đặt tên nó là Watercolor_Brush_4.

Defining new brushDefining new brushDefining new brush

Bước 15

Bây giờ nhấn B trên bàn phím, Right-click trên vị trí bất kỳ, chọn cọ Temp_Brush_5 và nhấn Enter. Sau đó đi tới Window > Brush và trên cửa sổ Brush sử dụng các cài đặt bên dưới:

Adjusting brush settingsAdjusting brush settingsAdjusting brush settings

Bước 16

Để định nghĩa cọ này với các cài đặt mới như một cọ mới, click vào biểu tượng ở trên dưới góc phải của thanh điều khiển Brush và đặt tên Watercolor_Brush_5.

Defining new brushDefining new brushDefining new brush

3. Hướng dẫn tạo Background

Bước 1

Trong phần này, chúng ta sẽ tạo background. Đi tới Layer > New Fill Layer > Solid Color để tạo layer mới với màu solid, đặt tên Background color và chọn màu #e5e5e5.

Creating new solid color fill layerCreating new solid color fill layerCreating new solid color fill layer

Bước 2

Bây giờ Right-click trên layer này, chọn Blending Options, đánh dấu Gradient Overlay và sử dụng các cài đặt bên dưới:

Adding layer styleAdding layer styleAdding layer style

4. Cách tạo phác thảo Sketch

Bước 1

Trong bước này, chúng ta sẽ tạo phác thảo. Chọn Background layer và nhấn Control-J trên bàn phím để nhân đôi nó. Sau đó, kéo layer này lên trên các layer trên bảng Layers.

Duplicating layerDuplicating layerDuplicating layer

Bước 2

Bây giờ, nhấn Control-Shift-U trên bàn phím để khử bão hòa. Sau đó, đi tới Filter > Filter Gallery > Stylize > Glowing Edges và thiết lập Edge Width là 1Edge Brightness là 20 và Smoothness là 15.

Adding glowing edges filterAdding glowing edges filterAdding glowing edges filter

Bước 3

Nhấn Control-I trên bàn phím để làm layer này lõm xuống. Sau đó đi tới Filter > Sharpen > Unsharp Mask và thiết lập Amount  là 500%Radius là 1 px và Threshold là 0 levels.

Adding unsharp mask filterAdding unsharp mask filterAdding unsharp mask filter

Bước 4

Thay đổi Blending Mode của layer này thành Multiply và thiết lập Opacity xuống 47%. Sau đó đặt tên layer này là Sketch.

Changing blending mode and opacityChanging blending mode and opacityChanging blending mode and opacity

5. Cách tạo sơn màu nước

Bước 1

Trong phần này, chúng ta sẽ tạo sơn màu nước. Đi tới Layer > New > Layer để tạo layer mới và đặt tên Temp_1.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Bước 2

Bây giờ thiết lập foreground color là màu #000000, chọn công cụ Brush Tool (B) và chọn công cụ Watercolor_Brush_1. Sau đó, điều chỉnh Diameter của cọ theo ý bạn và như hiển thị bên dưới:

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Bước 3

Control-click vào hình nhỏ của layer này để chọn layer này. Sau đó, ẩn layer này, chọn Background layer và ấn Control-J trên bàn phím để tạo layer mới bằng cách sử dụng lựa chọn. Sau đó, kéo layer mới này bên dưới Temp_1 layer trên bảng Layers.

Creating new layer using selectionCreating new layer using selectionCreating new layer using selection

Bước 4

Thay đổi Opacity của layer này là 56% và đặt tên WP_1.

Changing opacityChanging opacityChanging opacity

Bước 5

Đi tới Layer > New > Layer để tạo layer mới và đặt tên Temp_2.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Bước 6

Thiết lập màu foreground color là #000000, chọn công cụ Brush Tool (B) và chọn cọ Watercolor_Brush_2. Sau đó chọn Diameter của cọ theo ý bạn và như hiển thị bên dưới:

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Bước 7

Control-click trên hình nhỏ của layer này để chọn layer này. Sau đó, ẩn layer này, chọn Background layer và nhấn Control-J trên bàn phím để tạo một layer mới sử dụng chọn lựa. Sau đó, kéo layer mới này bên dưới WP_1 layer trên bảng Layers.

Creating new layer using selectionCreating new layer using selectionCreating new layer using selection

Bước 8

Bây giờ thay đổi Opacity của layer là 40% và đặt tên WP_2.

Changing opacityChanging opacityChanging opacity

Bước 9

Chọn WP_1 layer, đi tới Layer > New > Layer để chọn new layer và đặt tên Temp_3.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Bước 10

Thiết lập foreground color là #000000, chọn công cụ Brush Tool (B), và chọn cọ Watercolor_Brush_3. Sau đó điều chỉnh Diameter của cọ theo ý bạn và như hiển thị bên dưới:

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Bước 11

Control-click lên thumbnail của layer này để tạo một lựa chọn của layer này. Sau đó, ẩn layer này đi, chọn Background layer và ấn Control-J trên bàn phím để tạo một layer mới. Sau đó, kéo new layer này dưới WP_2 layer trên bảng Layers.

Creating new layer using selectionCreating new layer using selectionCreating new layer using selection

Bước 12

Bây giờ thay đổi Opacity của layer này là 62% và đặt tên WP_3.

Changing opacityChanging opacityChanging opacity

Bước 13

Chọn WP_1 layer, đi tới Layer > New > Layer để tạo new layer và đặt tên Temp_4.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Bước 14

Thiết lập màu foreground color #000000, chọn công cụ Brush Tool (B) và chọn cọ Watercolor_Brush_4. Sau đó, điều chỉnh Diameter của cọ theo ý bạn và như hiển thị bên dưới:

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Bước 15

Control-click trên thumbnail để tạo lựa chọn trên layer. Sau đó, ẩn layer này, chọn Background layer và ấn Control-J trên bàn phím để tạo layer mới. Sau đó kéo layer mới này dưới WP_3 layer trên bảng Layers.

Creating new layer using selectionCreating new layer using selectionCreating new layer using selection

Bước 16

Bây giờ đặt tên layer này là WP_4.

Changing layer nameChanging layer nameChanging layer name

Bước 17

Chọn WP_1 layer, đi tới Layer > New > Layer để tạo new layer và đặt tên Temp_5.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Bước 18

Bây giờ thiết lập foreground color là#000000, chọn công cụ Brush Tool (B), và chọn cọ Watercolor_Brush_5. Sau đó, điều chỉnh Diameter cọ theo ý bạn và như hiển thị bên dưới:

Brushing into layerBrushing into layerBrushing into layer

Bước 19

Control-click vào thumbnail trên layer để tạo một lựa chọn. Sau đó, ẩn layer này, chọn Background layer và ấn Control-J trên bàn phím để tạo layer mới. Sau đó, kéo layer mới này dưới WP_4 layer trên bảng Layers.

Creating new layer using selectionCreating new layer using selectionCreating new layer using selection

Bước 20

Bây giờ đặt tên layer này là WP_5.

Changing layer nameChanging layer nameChanging layer name

Bước 21

Chọn Temp_1 layer và Shift-click vào Temp_5 layer để chọn tất cả các layer ở giữa. Sau đó, Right-click vào layer bất kỳ và chọn Delete Layers.

Deleting layersDeleting layersDeleting layers

Bước 22

Bây giờ chọn WP_1 layer, đi tới Filter > Filter Gallery > Artistic > Watercolor và thiết lập Brush Detail là 14Shadow Intensity là 0 và Texture là 1.

Adding watercolor filterAdding watercolor filterAdding watercolor filter

Bước 23

Bây giờ, lặp lại những bước trước để vận dụng bộ lọc tựa như có những layer màu nước còn lại. Adding watercolor filterAdding watercolor filterAdding watercolor filter

Bước 24

Chọn WP_1 layer và Shift-click vào WP_5 layer để chọn tất cả các layer ở giữa. Sau đó, đi tới Layer > New > Group from Layers để tạo một nhóm mới từ layer đã chọn và đặt tên Watercolor Painting.

Creating new group from layersCreating new group from layersCreating new group from layers

6. Cách tạo Texture

Bước 1

Trong bước này, chúng ta sẽ tạo texture. Đi tới Layer > New > Layer để tạo new layer và đặt tên nó là Texture.

Creating new layerCreating new layerCreating new layer

Bước 2

Bây giờ, đi tới Edit > Fill và thiết lập Contents là 50% GrayMode là Normal và Opacity là 100%.

Filling layerFilling layerFilling layer

Bước 3

Đi tới Filter > Filter Gallery > Texture > Texturizer và thiết lập Texture là CanvasScaling lên 200%Relief là 4, và Light là Top như hiển thị bên dưới:

Adding texturizer filterAdding texturizer filterAdding texturizer filter

Bước 4

Thay đổi Blending Mode sang Soft Light.

Changing blending modeChanging blending modeChanging blending mode

7. Tạo các điều chỉnh cuối cùng

Bước 1

Trong phần này, chúng ta sẽ tạo những điều chỉnh cuối cùng trên thiết kế. Đi tới Layer > New Adjustment Layer > Curves để tạo một layer và đặt tên Color_Look_1.

Creating new curves adjustment layerCreating new curves adjustment layerCreating new curves adjustment layer

Bước 2

Bây giờ Double-click vào thumbnail layer và trên bảng Properties nhập các cài đặt bên dưới:

Adjusting curvesAdjusting curvesAdjusting curves

Bước 3

Thay đổi Opacity của layer là 46%.

Changing opacityChanging opacityChanging opacity

Bước 4

Bây giờ chọn Texture layer, đi tới Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map để tạo màu cho layer và đặt tên Color_Look_2.

Creating new gradient map adjustment layerCreating new gradient map adjustment layerCreating new gradient map adjustment layer

Bước 5

Double-click trên thumbnail của layer và trên bảng Properties, click vào gradient để mở bảng Gradient Editor và nhập các thiết lập bên dưới:

Adjusting gradient mapAdjusting gradient mapAdjusting gradient mapDừng ở bên trái màu 290a59 và màu bên phải là ff7c00.

Bước 6

Bây giờ, thay đổi chế độ Blending Mode của layer sang Soft Light và thiết lập Opacity là 33%.

Changing blending mode and opacityChanging blending mode and opacityChanging blending mode and opacity

Bước 7

Chọn Color_Look_1 layer và nhấn D trên bàn phím để reset lại swatches. Sau đó, đi tới Layer > New Adjustment Layer > Gradient Map để tạo điều chỉnh cho layer mới và đặt tên là Overall Contrast.

Creating new gradient map adjustment layerCreating new gradient map adjustment layerCreating new gradient map adjustment layer

Bước 8

Bây giờ thay đổi Blending Mode sang Soft Light và thiết lập Opacity là 37%.

Changing blending mode and opacityChanging blending mode and opacityChanging blending mode and opacity

Bước 9

Đi tới Layer > New Adjustment Layer > Vibrance để tăng độ bão hòa và đặt tên Overall Vibrance/Saturation.

Creating new vibrance adjustment layerCreating new vibrance adjustment layerCreating new vibrance adjustment layer

Bước 10

Bây giờ Double-click trên thumbnail của layer này và trên bảng Properties thiết lập Vibrance là +33 và Saturation là +19.

Adjusting vibrance and saturationAdjusting vibrance and saturationAdjusting vibrance and saturation

Bước 11

Bây giờ nhấn Control-Alt-Shift-E trên bàn phím để tạo ảnh chụp màn hình và nhấn Control-Shift-U để khử độ bão hòa của layer này. Sau đó, đi tới Filter > Other > High Pass và thiết lập Radius là 2 px.

Adding high pass filterAdding high pass filterAdding high pass filter

Bước 12

Thay đổi Blending Mode của layer này là Hard Light và đặt tên là Overall Sharpening.

Changing blending modeChanging blending modeChanging blending mode

Bạn đã thực hiện xong!

Xin chúc mừng, bạn đã thành công xuất sắc ! Bên dưới là hiệu quả sau cuối của tất cả chúng ta : Final resultFinal resultFinal resultNếu bạn thích tạo nhiều hiệu ứng màu nước như hiển thị bên dưới. Chỉ cần một vài cú click đơn thuần và trong một vài phút, hãy kiểm tra TechnicalArt 2 Photoshop Action của tôi. kích hoạt thao tác đơn thuần chỉ với cọ thực thi trên ảnh với màu và play action. Action sẽ làm mọi thứ cho bạn, chỉ cần bạn cung ứng không thiếu layer và tùy chỉnh hiệu quả. Có hơn 60 cọ mày nước chất lượng cao với action mà bạn hoàn toàn có thể sử dụng để tạo nhiều phong cách thiết kế hơn. Action sẽ tạo trên bốn texture ( màu nước, vải, giấy và hiệu ứng halftone ) và 25 màu setup sẵn mà bạn hoàn toàn có thể chọn. kích hoạt đi kèm với video hướng dẫn chi tiế t tập trung chuyên sâu cách sử dụng action và tùy chỉnh để có hiệu ứng đẹp nhất.

Nếu bạn thích hiệu ứng ảnh màu nước, đừng quên xem bài viết của tôi Aquarelle Photoshop Action.

Bằng cách sử dụng action này, bạn hoàn toàn có thể chuyển những bức ảnh của bạn thành những bức ảnh thẩm mỹ và nghệ thuật chuyên nghiệp mà không cần phải thao tác nhiều. Chỉ cần sử dụng cọ lên những bức ảnh và thực thi action. Action sẽ làm toàn bộ cho bạn chỉ trong một vài phút, với những layer bạn cung ứng và tùy chỉnh hiệu quả. kích hoạt hoàn toàn có thể triển khai bất kể khi nào khi bạn khởi chạy. Bạn sẽ có tác dụng duy nhất mặc dầu bạn sử dụng cọ cùng một vùng. Action luôn luôn tạo ra biến thể duy nhất trong texture màu nước để bạn hoàn toàn có thể tạo ra số lượng không số lượng giới hạn ! Action tạo trước 50 màu để bạn hoàn toàn có thể lựa chọn. kích hoạt đi kèm với video hướng dẫn cụ thể tập trung chuyên sâu cách sử dụng action và tùy chỉnh để có hiệu ứng đẹp nhất .