Top 3 câu hỏi trắc nghiệm triết học mác – lênin mới nhất năm 2023

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề câu hỏi trắc nghiệm triết học mác – lênin hay nhất do chính tay đội ngũ thoitrangredep chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. Trắc nghiệm Triết học Mác Lênin

Tác giả: www.studocu.com

Ngày đăng: 06/19/2020 10:01 AM

Đánh giá: 4 ⭐ ( 29381 đánh giá)

Tóm tắt: Giải đáp tất cả các câu hỏi triết tự luận mới nhất Trắc nghiệm Triết học Mác Lênin

Khớp với kết quả tìm kiếm: Quan heä giöõa vaät chaát vôùi yù thöùc; tinh thaàn vôùi töï nhieân; tö duy vôùi toàn taïi vaø con ngöôøi coù. khaû naêng nhaän thöùc ñöôïc theá giôùi ……. read more

Trắc nghiệm Triết học Mác Lênin

2. Bộ câu hỏi trắc nghiệm triết học Mác Lênin có đáp án số 1

Tác giả: www.studocu.com

Ngày đăng: 03/25/2020 06:36 AM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 93958 đánh giá)

Tóm tắt: Bộ câu hỏi trắc nghiệm triết học Mác Lênin có đáp án số 1 giúp các bạn ôn luyện kiến thức cơ bản đã học trong chương trình.

Khớp với kết quả tìm kiếm: 300 câu trắc nghiệm cô giáo cho làm để ôn, thi trúng khá nhiều. câu hỏi trắc nghiệm tham khảo môn những nguyên lý cbc chủ nghĩa (phần triết học mác lênin) ……. read more

Bộ câu hỏi trắc nghiệm triết học Mác Lênin có đáp án số 1

3. 100 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Triết học có đáp án

Tác giả: quizlet.com

Ngày đăng: 09/17/2021 05:41 PM

Đánh giá: 5 ⭐ ( 36793 đánh giá)

Tóm tắt:

Khớp với kết quả tìm kiếm: mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của triết học trả lời cho câu hỏi: a. con người có khả năng nhận thức thế giới hay không? b. giữa vật chất và ý thức thì cái nào ……. read more

100 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Triết học có đáp án