Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng cây không sống được

Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được

Video Giải Bài 1 trang 26 SGK Sinh học 11 – Cô Nguyễn Thị Hồng Nhiên (Giáo viên Tôi)

Bài 1 (trang 26 SGK Sinh 11): Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Lời giải:

Quảng cáo

Thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng cây lúa không thể sống được vì Nitơ là nguyên tố khoáng thiết yếu, có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng so với quy trình sống, sinh trưởng, tăng trưởng của cây lúa :
– Nitơ tham gia cấu trúc nên protein, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục, …
– Cây lúa thiếu nitơ sẽ yếu, quang hợp kém, kém tăng trưởng, hiệu suất và chất lượng thấp .

Quảng cáo

Xem thêm Giải bài tập Sinh học 11 Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật khác

Bài 1 trang 27 SGK Sinh học 11. Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?

Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được ?Thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng cây lúa không thể sống được vì nitơ là nguyên tố khoáng thiết yếu, có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng so với quy trình sống, sinh trưởng, tăng trưởng của cây lúa :- Nitơ tham gia cấu trúc nên protein, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục do đó cây lúa thiếu nitơ sẽ yếu, quang hợp kém, kém tăng trưởng, hiệu suất và chất lượng thấp

I. Vai trò sinh lí của nguyên tố nito

– Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật. Nitơ được rễ cây hấp thụ từ môi trường ở dạng NH4 + và NO3 -. Trong cây NO3 – được khử thành NH4 +. Nitơ có vai trò quan trọng so với đời sống của thực vật :- Tham gia cấu trúc nên những phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP …- Tham gia điều tiết những quy trình trao đổi chất và trạng thái ngậm nước của tế bào à tác động ảnh hưởng đến mức độ hoạt động giải trí của tế bào .

– Vai trò điều tiết

Nitơ là thành phần cấu trúc của prôtêin – enzim, côenzim và ATP. Vì vậy, nitơ tham gia điều tiết những quy trình trao đổi chất trong khung hình thực vật trải qua hoạt động giải trí xúc tác, phân phối nguồn năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của những phân tử prôtêin trong tế bào chất.

Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được?